KALATALOUSALUEET

PERUSTIETOUTTA KALATALOUSALUEISTA

Kalatalousalueet ja niiden tehtävät asetettiin 1.1.2016 voimaan astuneessa kalastuslaissa (395/2015). Kalastuslain 22-24§:ssä määritellään kalastalousalue ja sen tehtävät.

Kalastuslain 22§ mukaan kalatalousalue on määritelty seuraavasti: Vesialueet jaetaan niiden omistussuhteista sekä hallinnollisista rajoista riippumatta kalatalousalueisiin. Kalatalousalue muodostuu kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta. Kalatalousalueeseen kuuluvaa aluetta määritettäessä on erityisesti huomioitava vaelluskalojen elinkierto, kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen, valuma-aluejako sekä vesialueiden jako vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa tarkoitettuihin vesienhoitoalueisiin sekä merenhoitoalueeseen.

Kalastuslain 23§:ssä määritellään kalatalousalueen oikeudellinen muoto ja jäsenet seuraavasti: Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt.

Kalastuslain 24§:ssä luetellaan kalatalousalueen lakisääteiset tehtävät:

1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu
2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta
3) kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus
4) kalastuksenvalvonnan järjestäminen
5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen
6) kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin
7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät
8) viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille
9) muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä tähän lakiin perustuvat tehtävät.

Kalatalousalueen toiminnallinen rooli kalataloussektorilla

Kuten kalastuslaissa määritellään, kalatalousalueen rooli on ennen kaikkea kalataloutta ja yhteistoimintaa edistävä organisaatio.

Kalatalousalueen käytännön toimien laajuus on täysin riippuvainen käytettävissä olevista resursseista ja jäsenistön aktiivisuudesta. Kalatalousalue voi resurssien puitteissa pyrkiä aktivoimaan jäsenistöä. Kalatalousaluetoiminnan tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi kalatalousalueilla tulisi olla resurssien salliessa jatkuvasti käynnissä yhteistoimintaa tai kalataloutta edistäviä hankkeita.